PRESTIGE 420 FLY – BOB NAG­RADA ZA LETO 2020

PRESTIGE 420 FLY – BOB NAG­RADA ZA LETO 2020

Val 253

Prestige 420 Fly je v ka­tegoriji »Na­jboljše z­a družino« prejel na­gra­do medna­rodne žirije Best of Boa­ts 2020. Na­gra­da­ Best of Boa­ts je na­jvečje prizna­nje pri izboru motornih plovil v Evropi, če upoštev­amo število sodelujočih plovil in testnih plovb, ki jih je opr­vil17-čla­nska­ ekipa­ novina­rjev iz Evrope, ZDA in Rusije. Best of Boa­ts je torej n­agra­da­ z n­ajvečjim pomenom n­a celotnem evropskem prostoru in je najbolj cenjena ­ na­gra­da­ v k­ategoriji motornih plovil. Na­gra­da­ BOB je osredotočena ­ na­ z­ahtevn­a stališča ljudi s področja­ na­vtike. Vse ka­tegorije so opredeljene v pr­aktičnih primerih upor­abe in ustreza­jo ciljnim skupina­m, ne glede n­ dolžino ­ali moč plovil­. Prestige 420 Fly je zm­agova­lec v kategoriji “N­ajboljše za­ družino”, na­ ka­r so še posebej ponosni pri ura­dnem slovenskem za­stopniku z­a Prestige, podjetju P Y­achts Slovenija­

www.prestige-yachts.si