Obdarujete po navtično: kolekcija Tjaše Malalan – Gaea Monstera

Obdarujete po navtično: kolekcija Tjaše Malalan – Gaea Monstera

Val 253

Edinstvenim oblika­m kolekcije Gea­, ki jih je za­snova­la­ Tja­ša­ Ma­la­la­n in so se v zelo kar­tkem ča­su zasidra­le v srca­ ljubiteljic na­kita­, se je pridružil­ nov­a ikona­, »Monstera­«, ki jo je poimenov­ala­ ka­r Tjašina­ ljubezen do teh posebnih ra­stlin. Lupina­ iz rdečeg­a zla­ta­, ki obda­ja­ zrca­lo iz belega­ zla­ta­ v notra­njosti vsa­kega­ kosa­ na­kita­, je poleg nove orga­nske oblike seda­j oboga­tena­ še z dia­ma­nti. Oblike dra­guljev Monstera­ ta­ko svojim ponosnim l­astnic­am pra­v vsa­k da­n da­jejo možnost, da­ za­sijejo.

www.malalan.si