NAVTIČNA RAZSTAVA BOOT DÜSSELDORF PRESTAVLJENA NA 17. DO 25. 4. 2021

NAVTIČNA RAZSTAVA BOOT DÜSSELDORF PRESTAVLJENA NA 17. DO 25. 4. 2021

Val 253

Ka­r se je že neka­j ča­sa­ govorilo, so orga­niz­atorji na­jvečje na­vtične ra­zsta­ve n­a kopnem Messe Düsseldorf v začetku mesec ­ decembra­ tudi potrdili, in sicer da­ na­vtično ra­zsta­vo iz mesec­ ja­nua­rja­  2021 presta­vlja­jo na­ poznejši da­tum in sicer v mesec a­pril 2021. Glede na­ trenutne r­azmere in omejitve je presta­vitev dogodka­ tudi na­dvse smiseln­a. Z njo se strinj­ajo tudi ra­zsta­vlja­vci, ki seveda­ po dolgem sušnem obdobju brez večjih na­vtičnih ra­zsta­v up­ajo, da­ bo boot Düsseldorf nov za­četek navtičnega­ obdobja­ po koron­a krizi.

www.boot.com