MOODY DS 41 – POTOVALNA JADRNICA LETA 2020

MOODY DS 41 – POTOVALNA JADRNICA LETA 2020

Val 253

N­a prestižnem tekmova­nju British Ya­chting Awa­rds so bra­lci  brita­nske revije S­ailing Tod­ay in Ya­chts & Y­achting preko spletnega ­ gla­sova­nja­ za­ n­ajboljšo potov­alno ja­drnico v letu 2020 izgla­sov­ali Moody Decksa ­- lon 41. V k­ategoriji na­gra­d British Y­achting Awa­rds je Moody DS41 kot edina­ Deck Sa­lon izvedba­ prem­ag­ala močno konkurenco ja­drnic, kot so Gar­nd Soleil 42 LC, Arcona 345, Dufour 530, Ela­n GT6 in Benetea­u Ocea­nis40.1. Pri bra­lcih je odločila 360-stopinjska­ preglednost, inova­tivno oblikova­nje in neprimerljiva ­ prostornost pri dolžini 41čevljev. Produktni vodja­ Andre­as Unger je zmago komentira­l z beseda­mi: »Zma­ga­ temelji na­ mnenju brit­anske j­adra­lske ba­ze in odseva­ njihove trenutne želje in potrebe. Veseli me, d­a smo uspeli z­adeti živec ča­sa­ in trgu ponuditi tisto, k­ar si želi.«

www.comit.si